Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2016

3206 7a98
2846 ba2a
Reposted fromamatore amatore viaeskapiza eskapiza
0110 58d8
Reposted fromrol rol
0112 a707
Reposted fromrol rol
0133 5e18 550
Reposted fromrol rol
0139 6bf3
Reposted fromrol rol
0140 eac6
Reposted fromrol rol
Reposted frombluuu bluuu viarol rol
6910 bc88
Reposted fromretro-girl retro-girl viarol rol
Poznań, Winogrady
Reposted fromglhf glhf viarol rol
Dodam jeszcze, że jeśli chce się poznać jakiegoś człowieka, to należy podchodzić do niego ostrożnie i wielce delikatnie, by nie omylić się i nie wpaść w uprzedzenie, którego później bardzo trudno się jest wyzbyć.
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
7347 3d6f
Reposted fromsummeressentials summeressentials viarol rol
-Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— B. Prus, Lalka (Wokulski do Ignacego)
Reposted frommaardhund maardhund viabecause because
6087 a5a4 550
podsiadło j.
Reposted fromrol rol viaindiaan indiaan

August 13 2016

2177 e672
Reposted fromlittlefool littlefool viawiksz wiksz
Reposted fromactionkeks actionkeks viakacrew kacrew
5554 efde 550
Reposted fromrol rol viaxmissingx xmissingx
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób.
— Nora Roberts
Reposted fromhasz hasz viaxmissingx xmissingx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl