Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

0432 dfa0
Reposted fromoiv13 oiv13

mockingbirdie:

do you ever just sit around and think I’m in my twenties.

Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viawaflova waflova
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawaflova waflova
7094 d870
Reposted fromundertow undertow vianosmile nosmile
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viawaflova waflova
0507 db54
0505 8b96 550
Reposted byschwarzerwolf schwarzerwolf
0474 e4f5 550
0468 8cab 550
1713 a00d
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viayanek yanek
9179 4795
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl